PLATFORMA HUNTINGO

Hlavným cieľom platformy HUNTINGO je pomocou moderného informačného systému zjednodušiť a digitalizovať povinnú evidenciu návštev poľovného revíru, ktorá sa v súčasnosti vykonáva pomocou tzv. „Kníh návštev poľovného revíru“ v tlačenej forme. Evidencia návštev podlieha na Slovensku Zákonu o poľovníctve č.274/2009 Z.z. a je vyžadovaná pri každom vstupe so zbraňou určenou na poľovné účely. Podobná legislatíva platí aj vo väčšine štátov EU. V praxi to znamená, že každý poľovník alebo poľovný hosť je povinný vyplniť predpísané informácie o vstupe do poľovného revíru pred každým vstupom.

Prínosom digitálnych kníh návštev je rýchla, jednoduchá a flexibilná evidencia vstupov a činností na strane poľovníka. Z pohľadu poľovného hospodára hlavne aktuálny prehľad o návštevnosti poľovného revíru, prehľadnosť evidencie, možnosť filtrovania, vyhľadávania a kontroly plnenia plánu lovu.

Platforma HUNTINGO nebude obmedzená na slovenských užívateľov a legislatívu. Podobná evidencia sa zo zákona vedie vo väčšine štátov EÚ, preto bude dostupná aj pre zahraničných užívateľov, s viacjazyčnou podporou.

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom: HUNTINGO

Výzva zverejnená 1.6.2021.
POPIS PROJEKTU

Predmetom Žiadosti o NFP bude v rámci realizácie hlavnej aktivity "Začatie a rozvoj podnikania MSP" vývoj nového produktu žiadateľa. Žiadateľ zabezpečí vytvorenie webového portálu a mobilnej aplikácie v rámci nákupu dlhodobého nehmotného majetku („vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky“).Obstarané technické riešenie bude majetkom žiadateľa. Žiadateľ obstaraný aplikačný softvér spracuje do predajného konečného produktu. Súčasťou ďalších aktivít projektu bude marketing nového produktu, pilotná prevádzka portálu, testovanie a projektový manažment financovaný z vlastných zdrojov žiadateľa. Nákup dlhodobého nehmotného majetku vo forme vývoja aplikačného softvéru a sprevádzkovanie unikátneho webového portálu spolu s mobilnou aplikáciou bude inováciou vysokého stupňa vzhľadom k tomu, že výsledným produktom bude IT služba, ktorá je pre slovenský (nielen) trh nová. Produkt v čase predloženia ŽoNFP nie je na slovenskom trhu dostupný a neposkytuje ho žiadny iný subjekt. V zmysle svojej obsahovej inovatívnosti je možné povedať, že sa uvedením tohto produktu (poskytovania služby) na trh znižuje technologická medzera so zahraničnými poskytovateľmi obdobných služieb v súčasnosti.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre huntingo.eu
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke huntingo.eu. Viac informácii